11:39

10.02.2010

Дома

Вести

Контакт

Прес

Партнери

Видео

Фото

|  |
 

Џорџ за Претседател

   
 

СТАТУТ

 

МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА

 

Врз основа на членот 20 ставовите 1 и 2 од Уставот на Република Македонија и членот 9 од Законот за политичките партии, Основачкото собрание на Македонската алијанса, на 14 јануари 1996 година, донесе

 

С Т А Т У Т

НА МАКЕДОНСКАТА АЛИЈАНСА

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

 

Член 1

Со овој Статут се уредуваат особено:

- името и седиштето на Македонската алијанса;

- целите и задачите на Македонската алијанса и начинот на нивното реализирање;

- условите и начинот на зачленувањето и на пристапувањето во Македонската алијанса и правата, обврските и одговорностите на членовите на Македонската алијанса;

- внатрешната организација;

- телата на Македонската алијанса и нивните права, надлежности и одговорности;

- начинот на донесувањето на актите на Македонската алијанса;

- начинот на користењето и располагањето со средствата на Македонската алијанса;

- застапување и претставување на Македонската алијанса;

- јавноста во работата на Македонската алијанса;

- начинот на одлучувањето за зачленување и истапување од членство во меѓународни органи, организации и заедници;

- начинот на располагањето со имотот и средствата на Македонската алијанса во случај на престанување;

- начинот на донесувањето на Статутот и изменување и дополнување на истиот; и

- други прашања.

 

Член 2

Македонската алијанса (во натамошниот текст: Алијанса) претставува политички субјект којшто, тргнувајќи од уставно загарантираната слобода на здружување на граѓаните на Република Македонија, обезбедува остварување и заштита на политичките, економските, социјалните, културните и други права и уверувања утврдени во Програмата на Алијансата.

 

Член 3

Алијансата има својство на правно лице со права, надлежности и одговорности утврдени со овој Статут.

 
     
 

 
     
 
Актуелно

ЗА ДОБРОТО НА МАКЕДОНИЈА  МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА  СЕКОГАШ СО МАКЕДОНСКИОТ НАРОД

 
 

 

 
  © Македонска Алијанса