ศอัาศาำา  วภ  อภึศฮอภหอภ  ศัาฮะศฃภ

K A T A L O G

NA IZDANIJATA NA INSTITUTOT ZA NACIONALNA ISTORIJA OD NEGOVOTO FORMIRAWE DO DENES

Vo tekot na 50-godi{nata nau~na dejnost, INI postigna zasvedo~eni rezultati vo afirmiraweto na istoriskata nau~na misla, kako vo zemjata, taka i vo stranstvo. Toa se gleda od negovata bogata i raznovidna izdava~ka dejnost. Od peroto na negovite sorabotnici izlegoa golem broj nau~ni trudovi: monografii, zbornici, izvori, nau~ni prilozi, bibliografii i drugi izdanija. Golem broj od monografskite dela imaat dobieno visoki republi~ki i drugi nagradi.

Va`no mesto vo ovaa dejnost zazema i institutskoto spisanie Glasnik prvo istorisko spisanie vo Makedonija {to zapo~na da izleguva vo 1957 godina. Dosega od ova spisanie se objaveni vkupno 86 broja zaklu~no so 1997 godina, od koi na makedonski jazik se objaveni 83 broja a tri na stranski jazici, i toa broevite od 1986, 1987 i 1996 godina pod naslov Review.

Institutot od negovoto formirawe do denes gi ima objaveno slednite izdanija:

– Dragan Ta{kovski, Bogomilskoto dvi`ewe, Skopje, 1949, 75.

(iscrpeno)   

– Vostani~koto dvi`ewe vo jugozapadna Makedonija vo spomenite na Slavejko Arsov, Skopje, 1950, 94.

(iscrpeno)   

– Dan~o Zografski, Za rabotni~koto dvi`ewe vo Makedonija do Balkanskata vojna, Skopje, 1950, 332.

42,00 den.

– Makedonski vozro`denci i revolucioneri, Album, Skopje, 1950, 78.

(iscrpeno)   

– Spomeni na \or~e Petrov, Materijali za makedonskata nacionalno-revolucionerna istorija, kn. 1, Skopje, 1950, 165.

42,00 den.

– Doma{ni izvori za makedonskata istorija: Nakazanie na \ur~in Kokale; Ohridski letopisni bele{ki; Vele{ki letopis, Skopje, 1951, 46. (iscrpeno)   

– Dan~o Zografski – \or|i Abaxiev – Atanas Mitrev – Mihajlo Keramit~iev, Egejska Makedonija vo na{ata nacionalna istorija, Skopje, 1951, 387.

(iscrpeno)   

– Dim~e Mire, Vostanija i dvi`ewe vo Makedonija vo vtorata polovina na XVI i po~etokot na XVII vek, Skopje, 1951, 22.

(iscrpeno)

– Pismata na Goce Del~ev, Skopje, 1951, 50.

(iscrpeno)   

– Spomeni na Jane Sandanski, Sava Mihajlov, Hristo Kuslev, Ivan Anastasov - Gr~eto, Skopje, 1951, 99.

(iscrpeno)   

– Dragan Ta{kovski, Karpo{ovoto vostanie,Skopje, 1951, 32. (iscrpeno)   

– Turski dokumenti za makedonskata istorija (1800–1803), tom I, Skopje, 1951, 169.

– Turski dokumenti za makedonskata istorija (1803-1808), tom II, Skopje, 1951, 169.

– Turski dokumenti za makedonskata istorija (1809–1817), tom III, Skopje, 1955, 121. (iscrpeno)   

– Turski dokumenti za makedonskata istorija (1818–1827), tom IV, Skopje, 1951, 169.

– Turski dokumenti za makedonskata istorija (1827–1839), tom V, Skopje, 1958, 219.

– Aleksandar T. Hristov, Revolucionernite sudovi na VMRO (1893–1912), Skopje, 1951, 44. (iscrpeno)   

– Borbite vo jugozapadna Makedonija po spomenite na Luka Xerov i Lazar Dimitrov, Skopje, 1952, 202. (iscrpeno)   

– Hristo T. Andonovski, Prilog kon bibliografijata po arheologija na Makedonija, Skopje, 1953, 59. (iscrpeno)   

– Mihailo Apostolski, Zavr{nite operacii na NOV za osloboduvawe na Makedonija, Skopje, 1953, 257. (iscrpeno)   

– Natalija Dimi}, Bibliografija na statii i knigi za NOB vo Makedonija, Skopje, 1953, 152.(iscrpeno)     

– Ilindenski zbornik, 1903–1953,  Skopje, 1953, 338.

– Atanas Mitrev, Hristo Uzunov, Skopje, 1953, 79. (iscrpeno)   

– Dan~o Zografski, Makedonski taen revolucioneren komitet i "Ot'm’{tenie", Skopje, 1954, 76. (iscrpeno)   

– Izve{tai od 1903 godina na srpskite konzuli, mitropoliti i u~ili{ni inspektori vo Makedonija, Skopje, 1954, 395. (iscrpeno)   

– Vatroslav Jagi}, Kiril i Metodij i nivnite u~enici, Skopje, 1954, 58. (iscrpeno)   

– Alekso Martulkov, Moeto u~estvo vo revolucionernite borbi na Makedonija, Skopje, 1954, 388.

– Lazo Mojsov, Okolu pra{aweto na makedonskoto nacionalno malcinญstvo vo  Grcija – Eden pogled vrz opse`nata dokumentacija, Skopje, 1954, 392.

(iscrpeno)   

– Dokumenti od vienskata arhiva za Makedonija od 1879 do 1903 godina, Skopje, 1955, 176. (iscrpeno)   

– Makedonija vo XVI i XVII vek – Dokumenti od carigradskite arhivi (1557–1645), Skopje, 1955, 142. (iscrpeno)   

– Dimitar Pop|or|iev, Sopstvenosta vrz ~iflicite i ~ifligarskite agrarno-pravni odnosi vo Makedonija do  Balkanskata vojna 1912, Skopje, 1956, 188.

– Protokolite od zasedanijata na Prilepskata op{tina (1872–1886), Skopje, 1957, 192. (iscrpeno)   

– \or|i Abaxiev, Balkanskite vojni i Makedonija, Skopje, 1958, 295.

(iscrpeno)   

– Hasan Kale{i i Mehmed Mehmedovski, Tri vakufnami na Ka~anikli Mehmed–pa{a, Skopje, 1958, 99.

– Ivan Katarxiev, Ajdutskoto dvi`ewe i Karpo{ovoto vostanie vo XVIII vek, Skopje, 1958, 265. (iscrpeno)   

–  Dimitar Mitrev, Minato i literatura,Skopje, 1958, 145.

– Mihajlo Apostolski, Od Ko`uf do Bogomila i Kozjak – Operaciite i na edinicite na NOV i POJ zimata 1943/44 godina vo Makedonija i Pomoravieto, Skopje, 1959, 265.

– Bla`e Koneski, Kon makedonskata prerodba – Makedonskite u~ebnici od 19 vek, Skopje, 1959, 295.

– D-r Aleksandar Matkovski, \ur~in Kokaleski 1775–1863 – (Prilog kon pra{aweto za sozdavawe na selska, sto~arsko–trgovska bur`oazija vo Makedonija), Skopje, 1959, 295. (iscrpeno)   

– D-r Klime Xambazovski, Kulturno-op{testvenite vrski na Makedoncite so Srbija vo tekot na XIX vek, Skopje, 1960, 338.

– D-r Ivan Katarxiev, Serskata oblast (1780–1879) – Ekonomski, politi~ki i kulturen pregled, Skopje, 1961, 322. (iscrpeno)   

– Bla`e Koneski, Towards the Macedonien renaissance (Macedonian textbooks of the nineteenth centry), Skopje, 1961, 95.

– Turski izvori za ajdutstvoto vo Makedonija (1620–1650), tom  I, Skopje, 1961, 128.

– Turski izvori za ajdutstvoto vo Makedonija (1650–1700), tom II, Skopje, 1966, 140.

– Turski izvori za ajdutstvoto vo Makedonija (1700–1725), tom III, Skopje, 1973, 264.

- Turski izvori za ajdutstvoto vo Makedonija, (1775–1775), tom IV, Skopje, 1979, 275.

- Turski izvori za ajdutstvoto vo Makedonija, (1775–1810), tom V, Skopje, 1980, 189.

– Odbrani statii za rabotni~koto i socijalisti~koto dvi`ewe vo Makedonija (1895–1914), Skopje, 1962, 285. (iscrpeno)   

– Zbornik na dokumenti od Antifa{isti~koto sobranie na narodnoto osloboduvawe na Makedonija (ASNOM),Skopje, 1964, 722. (iscrpeno)   

– Razvitok na dr`avnosta na makedonskiot narod, Skopje, 1966, 555. (iscrpeno)   

– Hristo Andonovski, Makedoncite pod Grcija vo borbata protiv fa{izmot (1940–1944), Skopje, 1968, 127.

– D-r Krste Bitoski, Dejnosta na Pelagoniskata Mitropolija (1878–1912) – Gr~ki religiozno-prosvetni i oru`eni akcii, Skopje, 1968, 321.

– Izvori za Osloboditelnata vojna i Revolucijata vo Makedonija 1941–1945. Tom I, Dokumenti za Komunisti~kata partija na Jugoslavija i Komunisti~kata partija na Makedonija 1941–1945. Kn. prva: Dokumenti na Pokrainskiot komitet na Komunisti~kata partija na Jugoslavija za Makedonija 6 apil 1941, 22 noemvri 1942, Skopje, 1968, 447.

– Izvori za Osloboditelnata vojna i Revolucijata 1941–1945. Tom I. Dokumenti na Komunisti~kata partija na Jugoslavija i Komuniti~kata partija na Makedonija 1941–1945. Kn. vtora: Dokumenti na Pokrainskiot komitet na Komunisti~kata partija na Jugoslavija za Makedonija 25 noemvri 1942 – 3 noemvri 1943, Skopje, 1968, 477.

– Izvori za Osloboditelnata vojna i Revolucijata vo Makedonija, tom I, kn. 3. – Dokumenti na Komunisti~kata partija na Jugoslavija i Komunisti~kata partija na Makedonija 1941–1945. Dokumenti na Centralniot komitet na Komunisti~kata partija na Makedonija 1 noemvri 1943 – 24 noemvri 1944, Skopje, 1970, 520.

– Izvori za Osloboditelnata vojna i Revolucijata vo Makedonija, tom I, kn. 4. Dokumenti na Komunisti~kata partija na Jugoslavija i Komuniti~kata partija na Makedonija 1941–1945. Dokumenti na Vtoriot oblasten komitet na Komunisti~kata partija na Makedonija, mart 1943 – juni 1944, Skopje, 1975, 455.

– Izvori za Osloboditelnata vojna i Revolucijata vo Makedonija 1941–1945, tom I, kn. 5. Dokumenti na Komunisti~kata partija na Jugoslavija i Komuniti~kata partija na Makedonija 1941–1945. Dokumenti na Vtoriot oblasten komitet na Komunisti~kata partija na Makedonija juni – dekemvri 1944,  Skopje, 1975, 417.

– Izvori za Osloboditelnata vojna i Revolucijata vo Makedonija 1941–1945. Tom I, kn. {esta. Dokumenti na Komunisti~kata partija na Jugoslavija i Komuniti~kata partija na Makedonija 1941–1945. Dokumenti na Pettiot oblasten komitet na Komuniti~kata partija na Makedonija, septemvri 1943–juli 1944, 1979, 489.

– Izvori za Osloboditelnata vojna i Revolucijata vo Makedonija 1941–1945. Tom I, kn. 7. – Dokumenti na Komunist~kata partija na Jugoslavija i Komunisti~kata partija na Makedonija 1941–1945. Dokumenti od Tretiot oblasten komitet na Komunisti~kata partija na Makedonija, april 1943 – avgust 1944, Skopje, 1983, 371. (iscrpeno)

– Kru{evskiot manifest, Skopje, 1968, 56. (iscrpeno)   

– Makedonski glas (Makedonski golos). Organ na privrzanicite na nezavisna Makedonija 1913–1914, Skopje, 1968, 316.    

– Naum Pejov, Makedoncite i Gra|anskata vojna vo Grcija, Skopje, 1968, 208. (iscrpeno)   

– Stjepan Antoqak,  Samoilovata dr`ava, Skopje, 1969, 192. (iscrpeno)

– Kniga za Ilinden. – Zbornik na trudovi po povod 65–godi{ninata od Ilindenskoto vostanie, Skopje, 1969, 332.

– Istorija na makedonskiot narod, kn. prva: Od predistoriskoto vreme do krajot  na XVIII vek, Skopje, 1969, 346. (iscrpeno)   

– Istorija na makedonskiot narod, kn. vtora: Od po~etokot na XIX vek do krajot na Prvata svetska vojna, Skopje, 1969, 453. (iscrpeno)   

– Istorija na makedonskiot narod, kn. treta: Period me|u dvete svetski vojni i Narodnata revolucija (1918–1945), Skopje, 488. (iscrpeno)   

– Petar Stojanov, Makedonija vo vremeto na Balkanskite i Prvata svetska vojna (1912–1918),  Skopje, 1969, 206.

– Ilinden 1903. – Materijali od simpoziumot odr`an po povod 65–godi{ninata od Ilindenskoto vostanie, Skopje, 1970, 666.

– Makedonix  i makedoncy  v pro[lom. – Sbornik nau~nyh trudov, Skopje, 1970, 203.

            La Macedoine et les Macedonies dans le passe. – Recueil d’articles scientifiques, Skopje, 1970, 203. (iscrpeno)   

– D-r Aleksandar Matkovski, Grbovite na Makedonija – (Prilog kon makedonskata heraldika), Skopje, 1970, 219. (iscrpeno)   

            – D-r Gligor Todorovski, Malorekanskiot predel. – Op{testveno-ekonomski i prosvetni priliki vo periodot od 80-te godini na XIX vek do krajot na Prvata svetska vojna, Skopje, 1970, 439.

            – The foreign and Yougoslav historiography of Macedonia and the macedonian people, Skopje, 1970, 203. (iscrpeno)   

            – Historiographie de Macedoine (1945–1970), tom I, Skopje, 1970, 363. (iscrpeno)

            – D-r Velimir Brezoski, Osloboditelnata vojna vo Makedonija vo 1943 na teritorijata na SR Makedonija, Skopje, 1971, 415. 

            – Iljada godini od vostanieto na komitopulite i sozdavaweto na Samoilovata dr`ava. Zbornik na materijali od nau~nata sredba odr`ana vo Prilep od 10 do 15 oktomvri 1969 godina, Skopje, 1971, 306.

            – Rabotni~koto dvi`ewe vo Makedonija do 1929 godina. Materijali od nau~nata sredba vo Titov Veles na 8, 9 i 10 maj 1969 godina po povod 40-godi{ninata od smrtta na Vasil Glavinov i 50 godi{ninata na KPJ, Skopje, 1971, 276. (iscrpeno)   

– Prilep i Prilepsko niz istorijata, kn. prva: Od praistorijata do krajot na Prvata svetska vojna, Prilep, 1971, 324. (iscrpeno)   

– Prilep i Prilepsko niz istorijata, kn. vtora: Me|u dvete svetski vojni i narodnoosloboditelnata vojna, Prilep, 1972, 346. (iscrpeno)   

– Historiographie de Macedoine (1945–1970), tom II, Skopje, 1972, 661. (iscrpeno)   

– Istorija na makedonskiot narod (skrateno izdanie), Skopje, 1972, 417.

(iscrpeno)   

– D-r Mile Todorovski, Partizanskite odredi i narodnooslo-boditelnata vojska na Makedonija vo Osloboditelnata vojna i revolucija 1941–1944, Skopje, 1972, 321.

– Goce Del~ev i Makedonskoto nacionalno-revolucionerno dvi`ewe. Materijali od simpozium odr`an na 8, 9 i 10 noemvri 1972 godina vo [tip po povod 100-godi{ninata od ra|aweto na Goce Del~ev, MANU i INI–Skopje, 1973, 410. (iscrpeno)   

            – D-r Vlado Ivanovski, Osloboditelnata vojna vo Zapadna Makedonija 1941–1944, Skopje, 1973, 363.

            – Osloboditelnata vojna i revolucija vo Makedonija, Skopje, 1973, 87.

– D-r Risto Poplazarov, Gr~kata politika sprema Makedonija vo vtorata polovina na XIX vek i po~etokot na XX vek. – (Vooru`eni propagandni diplomatski i drugi antimakedonski akcii i borbata protiv niv na terenot), Skopje, 1973, 324.

– Todor G. Zografski – Dim~e A. Zografski, KPJ i VMRO (Obedineta) vo  Vardarska Makedonija vo periodot 1920–1930, Skopje, 1974, 425.

– Aleksandar Stojanovski, Dervenxistvoto vo Makedonija, Skopje, 1974, 357.

– Rastislav Terzioski, Denacionalizatorskata dejnost na bugarskite kulturno-prosvetni institucii vo Makedonija, (Skopska i Bitolska okupaciona oblast) 1941–1944, Skopje, 1974, 425.

– Vangel Ajanovski – O~e, Egejski buri, Revolucionernoto dvi`ewe vo Vodensko i NOF vo Egejska Makedonija, Skopje, 1975, 448.

– Slobodnite teritorii vo Makedonija 1943, Skopje, 1975, 680.

            –  Quben Lape, Razlove~koto vostanie od 1876 godina i li~nosta na negoviot organizator Dimitar Pop Georgiev Berovski, po povod 100 godi{ninata od Razlove~koto vostanie (1876–1976), Skopje, 1976, 88.

            – Jane Sandanski i Makedonskoto nacionalno-osloboditelno dvi`ewe – Materijali od nau~niot sobir odr`an na 3 i 5 noemvri 1975 godina vo Strumica po povod  60-godini od ubistvoto na Jane Sandanski, Skopje, 1976, 365.

            – Zbornik na dokumenti za u~estvoto na `enite od Makedonija vo Narodnoosloboditelnata vojna i revolucija 1941–1945, Skopje, 1976, 1400.

            – D-r Krste Bitoski, Makedonija i Kne`estvo Bugarija, Skopje, 1977, 415.

            – D-r Aleksandar Matkovski, Kreposni{tvoto vo Makedonija vo vreme na turskoto vladeewe, Skopje, 1978, 411.

            – Ohrid i Ohridsko niz istorijata, kn. vtora: Od pa|aweto pod osmanskata vlast do krajot na Prvata svetska vojna, Skopje, 1978, 416. (iscrpeno)

            – D-r Manol Pandevski, Ilindenskoto vostanie 1903, Skopje, 1978, 560.

(iscrpeno)

            – Todor Simovski, Naselenite mesta vo Egejska Makedonija, Skopje, 1978, 541. (iscrpeno)

            – Makedonija kako prirodna i ekonomska celina, Skopje, 1978. (iscrpeno)

            – D-r Risto Poplazarov, Osloboditelnite vooru`eni borbi na makedonskiot narod vo periodot 1850–1878, Skopje, 1978, 398.

– 30 godini Institut za nacionalna istorija, Skopje, 1978, 126.

            – M-r Lazar Lazarov, Op{testveno–politi~kite organizacii vo obnovata i izgradbata na NR Makedonija 1944–1948, Skopje, 1979, 214.

– Srpski izvori za Istorijata na makedonskiot narod 1912–1914, Srpski izvori za op{testveno-politi~kata, ekonomskata i kulturno-prosvetnata polo`ba na Makedonija po Balkanskite vojni (od mart 1912 do avgust 1914), Skopje, 1979, 456.

– Minhenskiot dogovor i jugoslovenskite i ~ehoslova~kite narodi, Skopje, 1980, 425.

            – D-r Petar Stojanov, Makedonija vo politikata na golemite sili vo vreme na Balkanskite vojni 1912–1913, Skopje, 1979, 225.

            – Macedoine (Articles d’Histoire), Skopje, 1981, 638.

– Za ponovite prou~uvawa na Jugozapadna Evropa. (Materijali od simpozium odr`an na 28 i 29 april 1977 godina vo ramkite na Denovite na kulturata na Sojuzna Republika Germanija vo SFRJ.). (Uber die neueren efforschungen sudosteuropas – Materialien des  Simposiums, das am 28 und 29 April im Rahmen der Kulturtage der Bundesrepublik Deutschland in der SFRJ abgehartn wurde), Skopje, 1981.

– D-r Gligor Todorovski, Srpski izvori za istorijata na makedonskiot narod 1913–1917,Skopje, 1981, 464.

– D-r Vera Veskovi}–Vangeli, @enata vo revolucijata na Makedonija 1941–1945, Skopje, 1982, 321.

– M-r Stojan Kiselinovski, Gr~kata kolonizacija vo Egejska Makedonija (1913–1940), Skopje, 1983. (iscrpeno)

            – Kru{evskiot manifest, Skopje, 1983. (iscrpeno)

– Ohrid i Ohridsko niz istorija, kn. prva, Skopje, 1985, 488. (iscrpeno)

–  Martovskite nastani 1941 godina vo Makedonija so poseben osvrt na Skopje, Skopje, 1985, 132.

– D-r Bla`e Ristovski, Vasil Ikonomov (1848–1934) – (Prilog kon prouญ~uญvaweto na makedonskiot kulturno–nacionalen razvitok, Skopje, 1985, 149. 

            – D-r Krste Bitoski, Solunskite atentati, Skopje, 1985, 236. (iscrpeno)

            – Stopanskite, socijalnite i etni~kite promeni na teritorijata na Jugoslavija i ^ehoslova~ka od XVI do sredinata na XVIII vek, Skopje, 1986, 246.

            – M-r Risto Iljovski, Marjan Dimitrijevski, d-r Aleksandar Trajanovski, m-r Nade`da Cvetkovska, m-r Katerina Josifova. Urednik: d-r Petar Stojanov, Istoriografija na Makedonija 1976–1980, II, Skopje, 1987, 227.

            – D-r Risto Kirjazovski, Makedonski nacionalni institucii vo Egejska Makedonija (1941–1961), Skopje, 1987, 313.

            – D-r Gligor Todorovski, Srbija i reformite vo Makedonija od sredinata na XIX vek do Mladoturskata revolucija 1908, Skopje, 1987, 249.            – D-r Simon Drakul, Arhimandrit Anatolij Zografski, Skopje, 1988, 469.

            – M-r Jovan~e Donev, Nekoi me|unarodni politi~ko-pravni aspekti na odnosot na golemite sili kon Makedonija za vreme na Prvata balkanska vojna, Skopje, 1988, 159.

            – D-r Lazar Lazarov, Op{testveno-ekonomskiot razvoj na NR Makedonija vo periodot na obnovata i industrijalizacijata (1944–1957) – Rabotni~kata klasa vo obnovata i industrijalizacijata, Skopje, 1988, 390. 124,00 den.

            – D-r Aleksandar Trajanovski, Crkovno-u~ili{nite op{tini vo Makedonija – (Prilog kon istorijata na makedonskite crkovno-u~ili{ni op{tini od nivnoto osnovawe do 70-tite godini na XIX vek), Skopje, 1989, 409.

            – Ta{ko Mamurovski, Bugarskata propaganda vo jugozapadna i centralna Egejska Makedonija (1941–1944), Skopje, 1989, 183.

            – 40 godini Institut za nacionalna istorija, 1948–1988, Skopje, 1989, 243.

            – D-r Aleksandar Stojanovski, Raja so specijalni zadol`enija vo Makedonija – (Vojnici, sokolari, oficeri i solari),Skopje, 1990, 211.

            – Nada Jurukova, Osnovnoto vospitanie i obrazovanie vo Makedonija (1944–1950),  Skopje, 1990, 214.

            – Nade`da Cvetkovska, Politi~kata aktivnost na makedonskata emigracija vo Bugarija od 1918 do 1929 godina, Skopje, 1990, 228.

            – M-r Milan Bo{koski, m-r Ahmed [erif, d-r Aleksandar Trajanovski, m-r Nade`da Cvetkovska, m-r Marjan Dimitrijevski, d-r Lazar Lazarov – Urednik Petar Stojanov, Istoriografija na Makedonija (1981–1985), III, Skopje, 1990, 307.

            – “Naroden glas,” organ na prilepskata organizacija vo NOV 1941–1943, Skopje, 1990, 305.

            – Vasil Glavinov i negovoto vreme. – Materijali od trkalezna masa odr`ana vo Titov Veles na 26. 12 1989 godina po povod 60-godi{ninata od smrtta na Vasil Glavinov i 130 godini od ra|aweto, Titov Veles, 1990, 124.(iscrpeno)

            – Jugoslovensko-sovetskite odnosi vo Vtorata svetska vojna (1941–1945). – Materijali na jugoslovenskite i sovetskite istori~ari na III plenarno zasedanie na Komisijata na istori~arite na SFRJ i SSSR,  Skopje, 1991, 337.

– D-r Risto Kirjazovski, Demokratski i antifa{isti~ki partii i organizacii vo egejskiot del na Makedonija (1941–1945), Skopje, 1991, 154.

– VMRO (Obedineta) –  Dokumenti i materijali, kn. I, Skopje, 1991, 364; kn. II, Skopje, 1992, 386.

            – D-r Svetozar Naumovski, Naprednoto u~itelstvo vo vardarskiot del na Makedonija me|u dvete svetski vojni (1918–1941), Skopje, 1992, 258. 164,00 den.

            – M-r Todor ^epreganov, Amerikanskiot pe~at za NOV vo Jugoslavija (so osvrt na Makedonija), Skopje, 1992, 166.

– M-r Jovan Janev, KPJ vo parlamentarnite borbi vo Vardarska Makedonija (1919–1912), Skopje, 1992, 248.

– Sterjo Spase, Makedonski narodni pesni od Mala Prespa, Skopje, 1992, 173. (iscrpeno)

            – M-r \or|i Malkovski, Bugarskata fa{isti~ka organizacija Branik vo Makedonija (1941–1944), Skpje, 1992, 145.

            – M-r Marjan Dimitrijevski, Bibliografija za sindikalnata organizacija na Makedonija od stranicite na vesnikot “Trudbenik”,  Skopje, 1992, 230.

            – Ta{ko Mamurovski, Paskal Mitrevski i negovoto vreme (1912–1978), Skopje, 1992, 275.

            – D-r Mile Mihajlov, Voenozadninskite organi vo tekot na NOV vo Makedonija (1945–1949), Skopje, 1992, 419.

            – D-r Novica Veljanovski, Dr`avnopravniot razvoj na Makedonija, Skopje, 1992, 320.

            – Ivanka Anastasova, Divna Simi}, Makedonskata istoriografija za mekedonskata revolucionerna organizacija (VMRO) i Ilindenskoto vostanie, Skopje, 1993, 126.

200,00 den.

– M-r Marija Pandevska, Prisilni migracii vo Makedonija vo godinite na golemata isto~na kriza (1875–1881), Skopje, 1993, 167. (iscrpeno)

– Prezidium na ASNOM (Fototipno izdanie na zapisni~kata kniga na ASNOM), Skopje, 1994, 111.

– Violeta A~koska, Zadrugarstvoto i agrarnata politika vo periodot 1945–1955 godina, Skopje, 1994, 257.

– Ko~o Sidovski, Italija i Makedonija od krajot na XIX vek od 1909 godina, Skopje, 1994, 215.

– Kosta Axievski, Pelagonija vo sredniot vek (Od doa|aweto na Slovenite do pa|aweto pod turska vlast), Skopje 1994, 316.

– Todor ^epreganov, Velika Britanija i Makedonija 1944 do 1945, Dokumenti, tom I, Skopje, 1995, 214.

– Katerina Naumoska, Avtonomija,  Skopje, 1995, 102.

– M-r Ana [ukarova, Justinijana Prima, Skopje, 1995, 160. (iscrpeno)

– Sterjo Spase, Pisma do mojot vnuk Arioan vo Tirana, Skopje, 1995.

(iscrpeno)

– M-r Liljana Panovska, Terorot vo egejskiot del na Makedonija (pod germansko-italijanska okupacija) 1941–1944, Skopje, 1995, 159.

– D-r Violeta A~koska, Zadol`itelniot otkup vo Makedonija 1945–1953, Skopje, 1995, 770.

– Ta{ko Mamurovski, Makedoncite vo Egejska Makedonija 1945–1946, Skopje, 1995, 224.

– D-r \or|i Malkovski, Profa{isti~kite i kolaboracionisti–~kite organizacii i grupi vo Makedonija 1941–1944, Skopje, 1995, 235.

– Vlado A. Ivanoski, \or|i Tankovski – Lilin, Kice Jankulovski, Hronologija na nastanite vo Prespa, 1912–1944, Bitola, 1995, 463.

– Kuzman Josifovski – Pitu, Zbornik od simpozium, Skopje, 1995, 538.

–  ASNOM – Pedeset godini makedonska dr`ava 1944–1994. Zbornik od simpozium, Skopje, 1995, 571.

– Ivanka Anastasova i Divna Simi}, Bibliografija na NOV i Revolucijata vo Makedonija (1941–1945), Skopje, 1995, 427.

–  D-r Milka Zdraveva, Trgovcite i zanaet~iite od Makedonija vo Ju`en Srem i Ju`en Banat vo XVIII i prvata  polovina na XIX vek, Skopje, 1996, 193.

–  D-r Novica Veljanovski, Makedonskoto pra{awe vo bugarskiot parlaญment 1941–1944 – (Politi~ki i zakonodavni aspekti), Skopje, 1996, 231. (iscrpeno)

– Dim~e Axi Mitreski, Se}avawa za nastani i li~nosti od makedonญskoญto revolucionerno dvi`ewe, Skopje, 1996, 288. (iscrpeno)

– M-r Vasil Jotevski, Nacionalnata afirmacija na Makedoncite vo pirinskiot del na Makedonija 1944–1948, Skopje, 1996, 180.

– D-r Nade`da Cvetkovska, Gra|anskite partii vo vardarskiot del na Makedonija vo periodot (1935–1941), Skopje, 1996, 235.

– Ta{ko Mamurovski, Mirka Ginova (1916–1946) – @ivot i delo, Skopje, 1996, 159.

– D-r Todor ^epreganov, Velika Britanija i Makedonija 1945–1948. – Dokumenti, tom II, Skopje, 1996, 181.

–  D-r Marjan Dimitrijevski, Tretiot rajh i Makedonija 1941–1945. – Dokumenti, Skopje, 1996, 228.

–  Pavel [atev, Vreme, `ivot, delo, (1882–1991), Skopje, 1996, 168.

– Avstro-turskata vojna 1683–1699 godina so poseben osvrt na  Karpo{ovoto vostanie vo Makedoญnija, Skopje, 1997, 230. (iscrpeno)

–  Glavniot {tab na NOV i POM (1941–1945), Skopje, 1997, 283.

– Blagoj Jankov – Mu~eto, Vreme `ivot, delo, Skopje, 1997, 223.

– Petre Piruze – Majski, Vreme, `ivot, delo (1907–1980), Skopje, 1997, 327.

– D-r Todor ^epreganov, Velika Britanija i makedonskoto nacionalno pra{awe 1944–1948, Skopje, 1997, 221.

– M-r Milan Bo{koski, Makedonija vo XI i XII vek. – Nadvore{ni upadi na teritorijata vo Makedonija, Skopje, 1997, 225.

– D-r Stefan Trebst, Bugarsko-jugoslovenskata kontroverza za Makeญdoญnija 1967–1982, Skopje, 1997, 325.

– M-r Dragi \orgiev, Skopje od turskoto osvojuvawe do krajot na XVII vek, Skopje, 1997, 167.

–  Nikola Petrov Rusinski, Spomeni, Skopje, 1997, 369.

– Nastanite na skopskoto Kale na 7 januari 1945. – Dokumenti. Skopje, 1997, 297.

– D-r Violeta A~koska, Agrarnata reforma i kolonizacijata vo Makedonija 1945–1953. – Dokuญmenญti, Skopje, 1997, 368.

–  D-r Marjan Dimitrijevski, Tretiot rajh i Makedonija 1941–1945. – Dokumenti, tom I, kn. 2, Skopje, 1997, 721.

–D-r Gligor Todorovski, Zapadna Makedonija za vreme na okupacijata 1941–1944, Skopje, 1998, 369.

– D-r Zoran Todorovski: Dejstvuvaweto na avtonomisti~kata VMRO (1918–1924).

– Sveto Naumovski i Voislav Ku{evski, Dimitar Nikolovski – Taki Daskalot.

            – D-r Marjan Dimitrijevski, Makedonskata vojska 1944-1945. (Pregled na G[, brigadi, divizii, korpusi i V JA).

– Mariovo i Meglen niz istorijata – (Zbornik od simpozium).

– Makedonija i Slovenija vo jugoslovenskata federacija 1919–1991 i odnosot kon raspa|aweto na dr`avata – (Zbornik od simpozium).

– Sedumdeset godini VMRO (Obedineta) – (Zbornik od simpozium).

– Desa Spasovska, Istoriskoto zna~ewe na ku}ata i semejstvoto [optrajanovi od Veles.

– Pedeset godini na Institutot za nacionalna istorija. Skopje, 1998. (Letopisna jubilejna monografija.)

– D-r Krste Bitovski, Kontinuitetot na makedonskite nacionalnoญosloญญboญdiญtelni borbi vo XIX i po~etokot na XX vek.

– D-r Violeta A~koska: Agrarno-sopstveni~kite odnosi, promeni i procesi vo Makedonija 1944–1953.

– D-r Novica Veljanovski: Makedonija vo jugoslovensko-bugarskite odnosi (1944-1945).

– D-r Todor ^epreganov: Velika Britanija i Makedonija 1941-1945. Makedonskoto avtonomno dvi`ewe vo severozapadna Grcija.

– Prof. d-r Tomo Tomoski: Makedonija niz vekovite.

– D-r Lazar Lazarov: Makedonija vo francuskata politika na Balkanot 1944-1957.

– D-r Risto Kirjazovski: Makedonskoto nacionalno pra{awe i Gra|anskata vojna vo Grcija.

– Krste Crvenkovski: Vo odbrana na makedonskata kauza. (Materijali od sednicite na CK SKJ i CK–SKM).

– D-r Frawo Tu|man: Istoriskata sudbina na narodite.

Sveto Naumovski i Voislav Ku{evski, Dimitar Nikolovski – Taki Daskalot.

– Sedumdeset godini VMRO (Obedineta) – (Zbornik od simpozium).

– Makedonski istoriski re~nik. Redakcija: d-r Kosta Axievski, d-r Novica Veljanovski, d-r Stojan Kiselinovski, d-r Mile Mihajlov, d-r Aleksandar Trajanovski. Glaven urednik: d-r Stojan Kiselinovski.

–        Istorija na makedonskiot narod.

Tom prvi: Makedonija od praistoriskoto vreme do potpa|aweto pod turska vlast 1371, pod redakcija na d-r Branko Panov;

Tom vtori: Makedonija pod turska vlast od XIV do XVIII vek, od pove}e avtori, pod redakcija na d-r Aleksandar Stojanovski

Tom ~etvrti:Makedonija me|u Balkanskite i Prvata svetska vojna (1912-1941), avtor d-r Ivan Katarxiev

Vo podgotovka, do krajot na 2001 godina:

Tom treti - pod redakcija na d-r Krste Bitovski

Tom petti - pod redakcija na d-r Van~e Stoj~ev

– D-r Gligor Todorovski: Demografskite promeni i procesi od krajot na 14-tiot vek do Balkanskite vojni.

– D-r Marjan Dimitrijevski: Makedonskata vojska 1944-1945. (Pregled na G[, brigadi, divizii, korpusi i V JA).

– Makedoncite i Slovencite vo Jugoslavija / Makedonci in Slovenci v Jugoslavii  -  paralelno izdanie na makedonski i na slovene~ki jazik na na{iot i na slovene~ki instituti, so u~estvo na desetina makedonski i isto tolku slovene~ki avtori.

– Van~o Burzevski: Neodminliv razvoen period - svedo{tvo na edno vreme.

– D-r Todor ^epreganov: Britanskite i germanskite interesi na Balkanot (1941-1945).

– D-r Mile Mihajlov: Pra{aweto za obedinuvawe na Makedoncite vo Vtorata svetska vojna 1941-1945.

– D-r Nade`da Cvetkovska: Makedonskoto pra{awe vo jugoslovenญskiot parlament me|u dvete svetski vojni

 

– Glasnik na INI br. 1957-1999

 

Vo podgotovka se:

 

1.      Glasnik br. 1/2000, br. 2/2000 i br. 3/2000 pod naslov Rewiev

2.      Mariovo i Meglen niz istorijata - zbornik od nau~en simpozium

3.      D-r Zoran Todorovski: Dejstvuvaweto na avtonomisti~kata VMRO (1918-1924)

4.      D-r Krste Bitovski: "Makedonskata borba" 1904-1908

(izdanijata od planot za 2001)