Към начална страница...
 
Едно неопровержимо доказателство

ОТ ВРЕМЕТО, ПРЕДИ ДА НИ 'ИЗМИСЛЯТ'

       Наш редовен  читател предостави на редакцията ни един ценен документ. Това е членска карта  № 280 на Георги Антонов Москов, членувал в Съюза на македонските емигрантски организации. Издадена е през 1925 година. Съдържа данни за притежателя си, има отметки за платен членски внос, поместен е Уставът на организацията и завършва с карта на Македония. В този брой на "Народна воля" редакцията с удовлетворение помества както Устава (на съвременен език), така и други факсимилета от историческия документ. Ясно се вижда към какво се е стремял македонският народ през посочения период, а това е и вековечният негов стремеж: към свобода и независимост. Далеч преди Коментерна! НВ.

У С Т А В
НА СЪЮЗА НА МАКЕДОНСКИТЕ ЕМИГРАНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

(приет от обединителния събор на македонските братства и дружества в България)

       l. Наименование, характер и назначение

       Чл.1. Македонските емигранти и техните потомци се организират в национални и културно-просветни или благотворителни братства или дружества.
       Във всяка отделна държава (България, Турция, Румъния, Албания, Америка и другите) тия дружества или братства, чиито членове са от една и съща народност, се групират в национални организации, с национален комитет, които се съюзяват и образуват обща съюзна организация на македонските емигранти, със съюзен комитет във всяка държава и с един Висш съюзен комитет - със седалище в Европа, но вън от балканските държави.
       Националните секции се представляват по равно в съюзните комитети.

       Чл. 2. Съюзната организация на македонските емигранти и националните организации, от които тя е съставена, са безусловно легални сдружения.
       Несъвместими с характера и назначението на организацията са:

       1) принудителните действия от какъвто и да е характер за увеличаване числото на членовете или за набавяне материални средства;
         2) намесата във вътрешния политически живот на държавите, в които съществуват национални и съюзни организации или само дружества.

       ll. Цел
Народна Волjа
Народна Волjа
Народна Волjа
Народна Волjа
Народна Волjа
Народна Волjа
1) Да ратува по легален начин за въздигане Македония в нейните географски и икономически граници в Независима Държава с пълно и равно участие в управлението й на всички населяващи я народности, при пълно равенство и право и при еднакви верски, народностни и политически права за тях. Новата държава да бъде поставена под покровителството на Обществото на народите.

2) Да култивира идеята за образуване на Балканска федерация, за да се премахнат по тоя начин съперничествата между бълканските народи и примирят техните културни, стопански и политически интереси;
4) Да сплотява и обединява македонските емигранти, без разлика на вяра и народност, като ги организира за културното и материалното им въздигане и работи за политическото им възпитание в духа на своята цел.

5) Да помага на нуждаещите се  емигранти, членове на организацията, и да съдействува за културно-стопанския напредък на Македония.

       lll. Средства

       Чл. 4. За постигане на своята цел съюзната организация си служи чрез своите установени управителни тела, със следващите средства:

1) Издава вестници, списания, книги и др. за осветляване общественото мнение навсякъде по македонския въпрос;

2) Свиква публични събрания, урежда сказки и реферати;

3) Влиза чрез Висшия съюзен комитет, а в отсъствието на такъв - чрез съюзните комитети в отделните държави, в лични и писмени отношения с обществени и политически фактори и организации, ратуващи за правата на народите, за да ги осветлява по македонския въпрос и спечели подкрепата им за своята цел;

4) Създава материални източници: открива подписки, основава общомакедонски финансови учреждения, приема дарения от всекиго, който съчувствува на македонската кауза, с изключение само от среди пряко или косвено заинтересувани във вреда на македонския въпрос;

5) Устройва утра, вечеринки, концерти и пр. и събира членски вноски и доброволни пожертвувания.
       lV. Организация и органи
       Чл. 5. Членовете на организацията са: действителни, почетни и благодетелни. Действителни членове могат да бъдат всички пълнолетни македонски емигранти и техните потомци, без разлика на пол, народност, вяра и политически убеждения, стига само да споделят целите на организацията и да изпълняват всичките й решения и разпоредби; да не са извършили престъпни деяния или измяна на нейната цел. Почетни членове могат да бъдат лица, македонци и чужденци, които споделят целите на организацията и са принесли особени заслуги на македонската кауза чрез морална или материална подкрепа.
       Чл. 3. Съюзната организация на македонските емигранти, чиито девиз е: Македония на македонците, има за цел:
3) Да популяризира македонската кауза всред чуждия свят;

       Благодетелни членове могат да бъдат ония лица, които са подкрепили или подкрепят материално организацията, макар и да не взимат активно участие в нейната дейност.
       Правото за  приемане и провъзгласяване почетни и благодетелни членове имат само националните и съюзните конгреси.
       Забележка: Две братства или дружества от една и съща околия не може да се създават в едно и също населено място.
Георги А. Москов
        Чл. 7. Всяко братство или дружество се ръководи по свой устав, който трябва да бъде съобразен с основните постановления на настоящия устав и утвърден от Националния комитет.
        Чл. 8. Всяко братство или дружество е длъжно да изпълнява решенията и разпорежданията на по-висшите национални и съюзни тела; то не може да върши работи, които са от тяхна компетентност.
       Чл. 9. Всяко братство или дружество, както и всяка национална организация са самостоятелни по отношение на своята благотворителна и културна дейност; по отношение на политическата дейност първите са подчинени на националния, вторите - на съюзния в държавата, а последните - на Висшия съюзен комитет.
       Чл. 6. Във всяко населено място, където има македонски емигранти, се създава македонско културно-просветно или благотворително братство или дружество, което носи име, каквото основателите си изберат  (името на околията или града, от където са членовете; име на заслужили македонци, на исторически македонски места или личности и пр.)
       Чл. 10. Начело на всяка национална организация стои национален комитет от 12  (дванадесет) членове, избрани от националния годишен конгрес, с мандат една година.
Календар:
64 г. по пътя на безсмъртието
Провален опитът
за обединение
От времето преди да...
ОМО "Илинден" - ПИРИН възкръсна
Интервју со проф. Иван Калчев
Интервју со Киро Глигоров